תקנון ותנאי שימוש – זנדיגי

 1. כללי
  • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "ZENDIGI" (להלן: "האתר"). האתר משמש כאתר רשמי של ZENDIGI "זנדיגי" (להלן: "החברה"), ועל ידה הוא מופעל.
  • האתר משמש כחנות וירטואלית במרשתת, המשמשת לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים בה. האתר מאפשר לגולשים ולמשתמשים בו (כהגדרת מונח זה להלן) גישה למגוון מוצריה של החברה, הן בחנות והן באתר, לצפות במוצרים ולבצע רכישות של אותם המוצרים באמצעות האתר, והכל בכפוף לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש").
  • פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: "פעולה").
  • להלן רשימת השירותים המוצעים באתר:
   • גלישה ועיון בתכנים שונים לרבות מוצרים והפקות אופנה.
   • רכישת מוצרים ו/או שירותים.
   • יצירת "עגלת קניות" – רשימת פריטים נבחרים על ידי המשתמש.
   • שיתוף מוצרים באמצעות רשתות חברתיות.
   • מובהר כי זנדיגי רשאים לבחור, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, אם לפרסם או למנוע את פרסום התגובות או הודעות המשוב שנשלחו.
   • הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
  • תנאי השימוש המתוארים בתקנון זה מהווים הסכם התקשרות מחייב בין החברה לבין כל גולש ו/או צופה ו/או משתמש ו/או רוכש ו/או מבצע פעולה כלשהי ו/או משתמש בדרך כזו או אחרת באתר ו/או במידע המצוי בו (להלן: "משתמש" או "מבקר" או "לקוח"). יובהר כי משתמש יכול להיות כל אדם או חברה המבצעים פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן.
  • האמור בתקנון זה יחול על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש באתר.
  • האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  • הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה ולהתעדכן בכל שינוי (ככל שיהיה) בכל כניסה או שימוש באתר. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות בו, מהווה הסכמה מלאה מצד המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. יודגש כי אם קיימות הסגות, או שאינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. בכל זאת, יובהר כי ביצוע פעולה באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע להוראות תקנון האתר ותנאי השימוש ומסכים לקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון ותנאי שימוש אלו.
  • תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת על ידי זנדיגי ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי. זנדיגי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת, בלא התראה או הודעה. כל שינוי שכזה יופיע באתר.
  • כותרות הפרקים בתקנון זה הינם לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון
 2. שימוש באתר
  • כל "משתמש" – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
   • המשתמש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
   • אם המשתמש הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הוא נדרש ליידע את הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים שלו ("ההורים") בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, לרבות רכישה, צפייה בתכנים במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שיפעלו על פי הוראות ותנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי קטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמות בתנאי התקנון.
   • על המשתמש להיות בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, אשר הונפק בישראל על ידי אחת מחברות האשראי.
   • על המשתמש להיות בעל תיבת דואר אלקטרוני פעילה ונגישה ברשת האינטרנט, ובעל כתובת לקבלת דואר בישראל.
   • הרכישה הינה לצריכה פרטית בלבד, ולא סיטונאית. חל איסור מוחלט לעשות שימוש מכל סוג שהוא באתר ו/או בכל חלק מהאתר, לכל מטרה אחרת שאינה שימוש אישי.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה זנדיגי, מתוקף מעמדה כבעלת האתר ומנהלו, רשאית למנוע ממבקר שימוש באתר, להפסיק ו/או לחסום את הגישה לרכישה ו/או הגלישה באתר, ללא צורך במתן הנמקה ו/או הודעה מראש בכל אחד מהמקרים הבאים:
   • אם משתמש עשה שימוש בשירותי האתר ו/או זנדיגי לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
   • אם משתמש מסר במתכוון פרטים שגויים;
   • אם משתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בזנדיגי או בצדדים שלישיים כלשהם;
   • אם משתמש הפר את תנאי שימוש אלו או כל הסכם אחד עם זנדיגי או מי מטעמה ו/או נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מזנדיגי, בין אם באמצעות אתר זה ובין אם בכל דרך אחרת;
   • אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
  • זנדיגי שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או האפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר וללא הודעה מראש.
  • השימוש באתר נעשה באחריותו של המשתמש בלבד. מובהר כי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לא יישאו בכל נזק (ישיר ו/או עקיף ו/או תוצאתי ו/או אחר ) שנגרם למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, מכל סיבה שהיא. לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר, כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - בין בחומרה, בין בתוכנה, בין בקווי ובמערכות תקשורת, בין אצל החברה ובין אצל הנהלת האתר - ולא יהא באלה כדי להטיל על המפעילה איזו אחריות ו/או להקים זכות למי מהמשתמשים ולא תהא למשתמשים כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
  • החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמשת, שייגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
  • מובהר כי זנדיגי אינם מתחייבים כי כל התכנים ו/או השירותים המוצעים באתר יינתנו ו/או יינתנו באופן רציף ושוטף באתר, וזנדיגי יהיו רשאים לשנות (לרבות להרחיב או לצמצם) את רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לפי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי לתת על כך הודעה כלשהי.
  • מובהר כי זנדיגי רשאים לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר ו/או לדף זנדיגי בפייסבוק או דף זנדיגי באינסטגרם כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן (להלן: "התוכן"), אשר על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט, עשוי לפגוע בשמם של זנדיגי ו/או ברגשות הציבור ו/או הינו בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהוא עשוי לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהוא נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
  • שיתוף ותיוג של "זנדיגי" ברשת החברתית ע"י המשמש תהווה הסכמה מלאה לזנדיגי להשתמש בתכנים שפורסמו לצרכייה השיווקים ללא דרישת תשלום וללא הגבלה בזמן.
  • המשתמש בשירותים מאשר כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום התמונה ו/או התגובות, השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לדף הפייסבוק/ אינסטגרם, שליחה במייל או שיתוף ברשתות החברתיות תהיינה פעולותיו אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך, והמשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה ובאתר.
  • המשתמש מאשר כי לזנדיגי מוניטין בתחום פעילותם וכי עליו להימנע מכל פגיעה במוניטין של זנדיגי ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמם הטוב של זנדיגי בעיני הציבור. בהקשר זה, מתחייב המשתמש כי לא יפעל בדרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין ו/או פעילותם של זנדיגי כאמור.
  • לא תהא למשתמש באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה, בקשר עם האתר, הפריטים המוצעים בו או התכנים המוצגים בו.
  • החברה אינה מתחייבת כי תכני האתר יהיו מלאים, נכונים, חוקיים, מדויקים או יהלמו את ציפיות ו/או דרישות המשתמש.
  • החברה אינה מתחייבת לשמור על זמינות האתר ו/או זמינות תכני האתר ו/או שירותי האתר. מובהר כי האתר, תכניו והשירותים הניתנים במסגרתו אינם חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים כלשהם, ככל שיהיו.
  • מובהר כי זנדיגי רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את פעילות האתר בכל עת, ללא הגבלת זמן וללא הודעה מראש.

 

 1. אופי הרכישה באתר
  • המשתמש יבחר את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים, כאשר לכל פריט המוצע באתר יוצג "דף מוצר" בו יופיע מידע אודות המוצר המוצע ומחירו. החברה רשאית לעדכן את דף המוצר מעת לעת, להוסיף או להשמיט פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף ו/או להוריד צבעים ו/או מידות ו/או דגמים שונים וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת.
  • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות (לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים) ובין הפריטים בפועל, אשר נובעים בין היתר מהעבודה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב. למשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.
  • המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ בשיעורו כחוק, אלא אם צוין אחרת במפורש, ואינם כוללים דמי משלוח.
  • המחירים באתר עשויים להיות שונים מהמחירים בחנויות החברה (גבוהים ו/או נמוכים) וייתכנו מבצעים / הטבות אשר יתקיימו במסגרת האתר ולא במסגרת חנויות החברה ולהיפך.
  • החברה רשאית להציע, מעת לעת, הנחות, הטבות ומבצעים באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בהתאם לתנאי אותן הטבות, כפי שיפורסמו באותו אמצעי תקשורת. החברה רשאית בכל עת להפסיק את ההנחות, ההטבות והמבצעים הללו, להחליפם או לשנותם, בהתאם להוראות הדין החל ותנאי אותן הטבות כפי שפורסמו.
  • ככלל, לא יינתנו הנחות / הטבות בכפל על פריטים (אלא אם צוין אחרת). כלומר, לא ניתן יהיה לממש קופונים המקנים הנחה ו/או הטבה ו/או מבצעים מתחלפים, כפי שיפורט עם פרסום הקופון ו/או המבצע. מימוש של קופונים יתאפשר באתר בלבד, ללא הנחות ועל המחיר המלא של הפריט, אלא אם יצוין אחרת. עוד מובהר כי במקרה של החזרת פריט שנרכש בהנחה, במסגרת התנאים המזכים את הקונה בהחזר כספי / זיכוי כספי לרכישה בעתיד, הסכום שיוחזר לקונה יהיה הסכום ששולם בפועל, לאחר ההנחה / ההטבה. למען הסר ספק, לא יינתן החזר כספי עבור רכישה שבוצעה באמצעות קופון / כרטיסי מתנה ("גיפט קארד"), אלא רק זיכוי כספי לרכישה בעתיד, בהתאם לסכום ששולם בפועל. 
  • במידה ונרכש מוצר במסגרת מבצע בו ניתנה הטבת "משלוח חינם", בעת ביטול עסקה או החזרת הפריט וזיכוי העסקה לאחר שהפריט נשלח אל בית הלקוח - עלות המשלוח תנוכה מסכום ההחזר בהתאם לדמי המשלוח המפורטים באתר - כלומר עלות המשלוח לא תזוכה\תוחזר וסכום הזיכוי יהיה בניכוי סכום המשלוח שנשלח.
  • בעת ביצוע רכישה על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, מיקוד, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא יוכלו זנדיגי להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה").
  • לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות לכדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לזנדיגי עקב שיבוש הפעלת האתר גם במידה ולא בוצעה הזמנה. 
  • המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע למבצעים מיוחדים או עדכונים באתר, ומשתמש תהיה האפשרות בכל עת להסיר את עצמו מרשימת הדיוור ולהפסיק את שליחת המיילים. 
  • ההזמנה תתבצע באמצעות מערכת "איזיקאונט", אשר תבדוק את פרטי כרטיס האשראי. עם קבלת הזמנה על ידי חברות האשראי, תימסר למשתמש חשבונית אשר תהווה אסמכתא בלבד על התשלום. אישור ההזמנה יהיה כפוף לאישור החברה וישלח בהודעת בדואר אלקטרוני בתוך 48 שעות והשלמת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
  • יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכות של זנדיגי אינו מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא"ל כדי לחייב את זנדיגי. 
  • מובהר כי רישומי מערכת המחשב של זנדיגי הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
  • מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.
  • במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה על כך. מובהר כי במקרה כזה ייראו את ההזמנה כאילו לא בוצעה, וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
  • השלמת הרכישה וביצוע עסקה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שיש בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, יהיו זנדיגי רשאים להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעת מסרון לטלפון הנייד שלו, על פי בחירתה של זנדיגי. במקרה כזה, לא תהא למשתמש כל טענה כלשהי נגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה היא מוותרת על כל טענה כאמור.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים ו/או את סכום ההזמנה, בכל הזמנה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • התשלום בעבור המוצרים באתר אפשרי גם באמצעות PayPal. כל ההוראות החלות לגבי כרטיסי אשראי בתנאי שימוש אלו, יחולו גם לגבי שירות PayPal בשינויים המחויבים. בכפוף לתנאי שימוש PAYPAL
  • המוצר/ים ו/או השירות/ים שירכשו באמצעות האתר (כלומר, ההזמנה שבוצעה על ידי המשתמש ואושרה) יכונו להלן: "הפרטים".
  • מובהר כי ביצוע הזמנה ע"י המשתמש מהווה הסכמה לקבלת דיוור מזנדיגי, והסכמה מלאה לקבל מידע מזנדיגי תכני, שיווקי או פרסומי באמצעי מדיה שונים. על מנת להפסיק את קבלת הדיוור על המשתמש להודיע על כך בכתב ולפרט את בקשתו בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת info@zendigibags.com. פעולת ההסרה תתבצע בתוך עד 2 ימי עסקים מרגע קבלת הבקשה.
 2. שילוח ואספקה
  • המשתמש רשאי לבחור מבין הדרכים השונות לאספקת הפריטים המוזמנים מרשימת השירותים המפורטים באתר.
  • ניתן לאסוף באופן עצמאי את הפריטים שנרכשו מחנות "זנדיגי" בקניון דיזינגוף סנטר, בכתובת דיזינגוף 50, תל אביב-יפו, בימים א'-ה' בלבד, בשעות הפעילות של החנות המעודכנות באתר. יש לציין שמועדי האיסוף עשויים להתעדכן ולהשתנות מעת לעת ויש לעקוב אחר הוראות החברה.
  • את ההזמנה ניתן לאסוף בתוך 2 ימי עסקים מיום שבוצעה, ולאחר קבלת הודעה לדואר האלקטרוני ו/או לטלפון הנייד ו/או בהודעה טלפונית שתימסר על ידי זנדיגי. במקרה שלא נאספה הזמנה בתוך 7 ימי עסקים, תישלח הודעת תזכורת נוספת באמצעות SMS או שיחה קולית.
   -הזמנה שלא תיאסף בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה - תיתרם לעמותה "חצר נשית" או עמותה אחרת בעלת אופי דומה ע"פ החלטנו.
  • אם בחר המשתמש במשלוח הפריטים שנרכשו באמצעות חברת שילוח (להלן: "חברת השילוח"), יספקו זנדיגי את הפריטים שנרכשו לחברת השילוח, כמו גם את הכתובת למשלוח, כפי שצוינה על ידי המשתמש במעמד ההזמנה. התשלום עבור המשלוח יתבצע במעמד ההזמנה באמצעי התשלום הנבחר על ידי המשתמש ויצטרף לתשלום עבור הפריטים. שילוח ותשלום עבור שילוח יתבצע ליעד אחד בלבד, בלי קשר לכמות הפריטים בהזמנה. תשלום עבור משלוח לא ניתן לביטול מכל סיבה שהיא, למעט על פי הוראות הדין החל.
  • אספקת הפריטים למשתמש על ידי חברת השילוח תיעשה בתוך 21 ימי עסקים לכל היותר.
  • זמני האספקה עלולים להתארך ולהשתנות בהתאם לתקופות חגי ישראל / חגי האינטרנט (Shopping IL / Black Friday) כמו גם בהתאם לאירועים המתרחשים בישראל (מצב ביטחוני, שיבושי תחבורה וכד)
  • אספקת הפריטים נעשית על ידי חברת שילוח חיצונית ובכפוף למדיניות חברת השילוח, זנדיגי אינה אחראית לפעילות ופעולות חברת השילוח החיצונית, לרבות מחדל ו/או איחור בביצוע האספקה.
  • זמני אספקת המוצרים כפי שמצוינים באתר ובתנאי שימוש אלו הינם ב"ימי עסקים" בלבד, כלומר ימי חול – ראשון עד חמישי, בין השעות 12:00-19:00. ימי העסקים אינם כוללים את ימי שישי ושבת, ערבי חג, ימי חג, חול המועד. הזמנה שבוצעה לאחר השעה 15:00 או ביום שאינו יום עסקים, תיחשב כאילו בוצעה ביום העסקים שלמחרת לצורך חישוב מועד האספקה על ידי חברת השילוח.
  • זנדיגי אינה מחויבת לספק את הפריטים אל אזורים אליהם הגישה מוגבלת מבחינה ביטחונית.
  • ייתכן שזמן האספקה ליישובים, מושבים, קיבוצים, מועצות אזוריות ויעדים מרוחקים יהיה ארוך מהרגיל, ובמקרים כאלו תלוי במועדי האספקה של חברת המשלוחים לאזורים אלו.
  • למען הסר ספק, אין אפשרות להשתמש בשירותי דואר ישראל לאספקת פריטים.
  • מובהר כי זמני האספקה המפורטים לעיל הינם זמנים משוערים. ייתכנו עיכובים ו/או שינויים בזמני האספקה אשר אינם תלויים בחברה אלא בנסיבות התלויות בחברת השילוח ו/או צדדי ג' אחרים. בעצם ההזמנה מאשר המשתמש שידוע לו שייתכן שאספקת הפריטים תיארך פרק זמן ארוך יותר / קצר יותר מהמשוער, וכן שהחברה אינה אחראית לאיחור באספקת הפריטים, לרבות במקרים של "כוח עליון" לרבות אך לא רק מלחמה, פעולות איבה, מצבי חירום, נזקי טבע, שביתה או השבתה אצל הספקים השונים הדרושים לתהליך הייצור של המוצרים או כל סיבה שהיא שאינה בשליטת החברה.
  • החברה אינה מתחייבת לזמני האספקה המפורטים לעיל, במקרה שבו פריטים (כולם או מקצתם) חסרים במלאי. במקרה כזה החברה תיצור קשר עם המשתמש אשר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה.
  • החברה אינה אחראית לכל עיכוב באספקת הפריטים / אי אספקת פריטים, שייגרמו בשל מסירת פרטים שגויים / לא מדויקים / לא מלאים על ידי המשתמש.
 3. מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה
  • עם קבלת הפריט לידיו, יבדוק המשתמש את הפריט באופן מיידי ויודיע לחברה אם הפריט שהתקבל פגום לדעתו או שונה מהותית מכפי שמופיע באתר (בכפוף לתנאי שימוש אלה). במקרים כאמור, יהיה המשתמש רשאי לבטל את העסקה בהתאם ובכפוף להוראות תנאי השימוש ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות מכוחו (להלן: "חוק הגנת הצרכן").
  • המשתמש רשאי לבטל עסקה שביצע באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, או לחילופין, להחליף את המוצר כנגד מוצר חלופי שווה ערך או זיכוי כספי, הכל כמפורט להלן:
  • 1. במקרה של ביטול עסקה בתוך שעה מרגע השלמת הזמנת הפריטים באתר ולפני משלוח הפריט - יעשה באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשירות הלקוחות בטלפון 052-5858147. בנסיבות כאמור יהיה המשתמש זכאי לקבלת החזר התשלום במלואו (לרבות בגין דמי המשלוח, ככל שנגבו). 
  • מובהר כי במקרה של ביטול עסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול כקבוע בחוק ובהתאם לחוק הגנת הצרכן, אשר יסתכמו לשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ₪ - הנמוך מביניהם בתוספת 9 שח עמלת סליקת אשראי. בכל מקרה של ביטול שנעשה לאחר מועד שליחת הפריטים למשתמש, לא יוחזרו דמי המשלוח, ככל ששולמו.
  • המשתמש רשאי לבטל את עסקת הרכישה בתוך 14 ימים מיום קבלת הפריט, ובתנאי שהמוצר תקין, שלא נעשה בו כל שימוש, ושהוא נקנה במחיר מלא ושלא במסגרת מבצע / מכירה מיוחדת. ביטול העסקה יתבצע על ידי החזרת הפריט לחנות "זנדיגי" בדיזינגוף סנטר, כאשר הפריט נמצא באריזתו המקורית.
  • המוצרים שלנו נתפרים בתל-אביב בתהליך ייצור איטי ובעבודת יד ועוברים בדיקות איכות קפדניות לאחר סיום תהליך הייצור. בדיקות איכות אלה עבור המוצרים מתקיימות גם לפני שליחת המוצר לבית הלקוח כדי לוודא את שאף מוצר לא נשלח עם חוט מיותר או פגם אחר כלשהוא - אם לדעתך המוצר שקיבלת פגום ולא לשביעות רצונך - ניתן להגיע לחנות שלנו בדיזינגוף סנטר ולבצע החזר\החלפה\זיכוי בהתאם למדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה בתקנון זה - למען הסר ספק לא ניתן להשתמש בשירות שליח עד הבית/משלוח בנקודת איסוף או שליחה באמצעות דואר ישראל עבור החלפה/החזרה/ביטול או זיכוי עסקה.
  • בכל מקרה שהוא, לא ניתן להחליף או להחזיר מוצרי Outlet לרבות פגם, נזק, בלאי מהיר או פרימה - המשתמש מודע כי מודבר במוצר "האוטלט" שיצא משורות המכירה, נמכר בנפרד בקולקציית חיסול, אין עליו אחריות ולכן מחירו נמוך משמעותית.
  • BIGIBOO - מוצר שירות הנמכר בעלות ייצורו, הנתפר משאריות מוצרים, אין בגינו רווח כלל והוא מסומן במילה "BIGIBOO" - במקרה של רכישת מוצר זה לא ניתן להחזיר, לקבל זיכוי כספי או להזדכות עבורו, והמשתמש מודע לכך שמוצר זה עשוי להגיע בצבעים שונים מהזמנתו המקורית, אך בהכרח בגוונים קרובים. בכל מקרה ניתן להחליפו בחנות שלנו בדיזינגוף סנטר בימים א-ה 11:00-19:00.
  • במקרה של רכישת מוצר של "זנדיגי" דרך צד ג' לרבות משווקים, חנויות סחר, אירועי מכירה וירידים - לא  ניתן לקבל החזר כספי או לקבל שירות או אחריות עבור המוצר שנרכש. 
  • בכל מקרה, החזרת מוצר, החלפתו במוצר אחר, קבלת זיכוי כספי או ביטול העסקה ייעשו בכפוף לתנאים הבאים:
   • המוצר הוחזר בצירוף חשבונית, כאשר לא נעשה בו כל שימוש ולא הוסרו ממנו תוויות הפריט
   • החזר כספי יבוצע לאמצעי התשלום שבו בוצעה העסקה, בתוך 14 ימים מיום אישור הבקשה לביטול העסקה וקבלת הפריט שהוחזר.
   • החלפת פריט במוצר אחר ו/או החזרתו וקבלת זיכוי כספי תיעשה בחנות "זנדיגי" בקניון דיזינגוף סנטר, בכתובת דיזינגוף 50, תל אביב-יפו ובהתאם למדיניות ההחלפות של החברה.
   • ביטול עסקה או החלפת פריט ייעשו באמצעות פנייה ישירה לשירות הלקוחות של החברה, באמצעות הודעת טקסט למספר 052-5858147, בימים ראשון-חמישי בין השעות 11:00-17:00, או לחילופין בכתובת הדוא"ל info@zendigibags.com.
   • זנדיגי שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדית, את הפעילות באתר, לרבות אך לא רק, ביטול רכישת מוצרים, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
    • אם יתברר שהתבצעה / מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית;
    • אם אירעה תקלה טכנית באתר, אשר מונעת את פעילותו התקינה;
    • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעתה של זנדיגי את פעילותו התקינה של האתר;
    • במקרה שנפלה טעות באיזה מן הפרטים המתפרסמים באתר, לרבות תיאור של מוצר ו/או מחיר מוצר;
    • אם לאחר סיום עסקת הרכישה התברר כי הפריט אזל מהמלאי;
    • אם לא נקלטו פרטי אמצעי התשלום ופרטי והמלאים והנכונים של המשתמש;
    • בכל מקרה בו לדעת זנדיגי נעשתה פעולה בניגוד להוראות הדין ו/או להוראות הסכם זה;
   • אם לאחר רכישה של מוצר, בכל דרך שהיא, מתברר שהמוצר אזל ו/או לא ניתן להשיגו, רשאית זנדיגי לבטל את המכירה ולהשיב ללקוח את כספו. לחילופין, רשאית זנדיגי להציע ללקוח מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן, באם יבחר הלקוח שלא להחליף את המוצר – תבוטל המכירה ויושב כספו של הלקוח.
   • למען הסר ספק בנסיבות כאמור החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש או לצד ג', לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השירות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.
  • במקרה של ביטול חלקי של עסקה (לדוגמא, פריט שני בהנחה), תבוטל העסקה כולה, בהתאם לחוק הגנת הצרכן ולתקנון המבצע.
  • בכל מקרה שהוא, תוקף זיכוי לרכישה עתידית יהיה למשך שנתיים בלבד מיום קבלתו.
  • במקרה של שימוש בקוד קופון / גיפט קארד, לא ניתן יהיה לקבל החזר על סכום ההנחה שהקנה הקופון. ההחזר יהיה בהתאם למדיניות הביטולים וחוק הגנת הצרכן – מהסכום ששולם בפועל בגין הפריטים שנרכשו.
 4. קניין רוחני
  • כל זכויות הקניין הרוחני בכל התכנים באתר זנדיגי, לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, התמונות, הדגמים, ההדפסים, הגזרות, עיצובי הטקסטיל, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושם של זנדיגי בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר אך לא רק, על העיצוב הגרפי של אתר זנדיגי, עיצוב חווית המשתמש, הקונספט או בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים והשירותים, הצילומים, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסטים, האיורים וכיוצא בזה), קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  • אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר זנדיגי, בבסיס הנתונים באתר, ברשימות ובתמונות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים על ידי זנדיגי ו/או מי מטעמם ללא קבלת הסכמת זנדיגי מראש ובכתב. אין להשתמש בתוכן כלשהו המתפרסם באתר זנדיגי לצורך הצגתו באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות ההסכם ו/או ללא קבלת אישורם של זנדיגי מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מהאתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, גזרות, הדפסים, טקסטים, גרפיקה או קודי-מחשב) ללא קבלת רשותם המפורשת של זנדיגי מראש ובכתב.
  • אין להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשור עמודים המצויים בתוכו, אלא לעמוד הבית בלבד.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מאלה שעיצבו זנדיגי, אלא בכפוף לקבלת הסכמתם לכך מראש ובכתב.
  • השם זנדיגי, שם המותג (ZENDIGI), סימן המסחר של זנדיגי (בין אם נרשם ובין אם לא), וכיו"ב - הם כולם רכושם של זנדיגי בלבד ואין לעשות בהם שימוש ללא אישורם בכתב ומראש. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, תיאור מוצר, סימני מסחר, סמליל, וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלותם הבלעדית של זנדיגי ו/או מי מטעמה.
  • אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר ללא אישורם של זנדיגי, בכתב ומראש.
  • אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונה מזה שעיצבה לו החברה, אלא באישור ובהסכמה מראש, במפורש ובכתב מהחברה.
 5. אחריות
  • המשתמש באתר מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הספק, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה. זאת מבלי לגרוע מזכויותיה של החברה בהתאם לכל דין. בנוסף, המשתמש יפצה / ישפה את החברה, עובדיה, מנהלי ו/או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד ג' כלשהו, כתוצאה מתכנים שהעלתה ו/או מסרה ו/או פרסמה החברה באתר, או כתוצאה מכל שימוש שעשה המשתמש באתר.
  • אחריות על המוצר :
  • שלושה חודשים ראשונים מיום הרכישה - אחריות מלאה - תיקון ללא עלות או מוצר חדש.
   האחריות חלה על פגמים בתפירה / בחומר הגלם, ואינה חלה על פגמים שייגרמו כתוצאה משימוש לקוי במוצר \ רוכסנים \ או העמסת יתר.
   לאחר 3 חודשים - אחריות לכל החיים: שירות תיקונים במידת האפשר ובעלות מוזלת.
  • במידה ונמצא כי ניתן לתקן את התיק שלך, עלות תיקון נעה בין 40-110 ₪ ונקבעת בהתאם לכל מקרה, כל תיקון מכל סוג שהוא מחוייב בתשלום. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות תיקון או לסרב לתקן ע"פ שיקול דעתנו מבלי לספק נימוק. (אם עברו עליו מספר שנים והשתמשת בו ללא רבב - הגיע הזמן להתחדש :) את התיק לתיקון יש למסור כשהוא ריק מחפצים ונקי מכל לכלוך, בתוך שקית בד - אין להגיש תיק מלוכלך וללא שקית. משך התיקון – עד 21 ימי עסקים. האחריות על התיק אינה מכסה נזקים הנובעים מהתעללות, ניצול לרעה, הזנחה, העמסת יתר על התיק, תיקון בלתי מורשה, ונזק משימוש לקוי. לאחר התיקון תימסר הודעה כי התיק מוכן וממתין לאיסוף בחנות. יש לאסוף את התיק בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה. במידה ולא יאסף התיק בתוך 7 ימי עסקים מיום ההודעה, נמסור התראה שניה ואחרונה לאיסוף תוך 7 ימי עסקים נוספים. לאחר 7 ימים נוספים שהתיק לא יאסף - הוא ייתרם לעמותה "חצר נשית” עמותה/חל"צ ע.ר: 580418721 או כל עמותה אחרת שנבחר- ללא הודעה נוספת וללא עדכון הלקוח.
  • למען הסר ספק - כל תיקון מכל סוג מחויב בעלות מינימאלית של 40 ש"ח (שעת עבודה ממוצעת במשק) ועם עצם הגשת המוצר לתיקון והסכמתנו לקבלו - המשתמש מסכים ומצהיר לתקנון זה ולתנאי השירות שלו, בין אם שילם על שירות התיקונים או לאו, בין אם חתם על טופס תיקון או לאו, המשתמש מסכים לקבל את תנאי טופס המסירה ומצהיר כי הבין את תוכן תקנון זה והסכים לתנאיו.
  • החנות שלנו קטנה ולא ניתן לאחסן בה תיקים שחזרו מתיקון לאורך זמן, ניתן להשתמש בשירות משלוחים כדי לקבל תיק שיצא מתיקון עלות משלוח 33-36 ש"ח באמצעות שליחת הודעה לוואטסאפ במספר 052-5858147 ולקבל את השירות הנל.
  • המשתמש מסכים כי מבלי לפגוע בזכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה חוששת ששימוש של אחד המשתמשים באתר אינו הולם את הוראות תנאי שימוש אלו ו/או כל דין, החברה רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש בכפוף לכל דין והיא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להספיק באופן מיידי את השימוש של המשתמש באתר.
 6. אבטחה פרטיות
  • הגלישה באתר והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצד המשתמש לכך שהמפעיל יוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש בשירותים באמצעות Cookies ו/או אמצעים דומים למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות ו/או מכירות, למטרת פניה למשתמש בכל דרך, לרבות בדרך של דיוור ישיר של חומר שיווקי ופרסומי ו/או אחר בכל אמצעי תקשורת (לרבות ב-SMS ודוא"ל), עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי ו/או לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכדומה. החברה רשאית להשתמש בכל מידע מהאתר, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה. 
  • המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר מחייב את מסירת פרטיו האישיים (לרבות שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכתובת), פרטים אלו יישמרו על ידי החברה במאגר מידע רשום על שמה, ולמשתמש באתר לא תהא כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיה והשימוש בפרטיה והוא מוותר על כל טענה ו/או תביעה כאמור, לרבות מכוח חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981.
  • כאמור בסעיף 8.2 לעיל, פרטיו האישים של המשתמש יישמרו במאגר המידע של החברה. כל הפרטים שימסרו על ידי המשתמש (להלן: "המידע") יוזנו במאגר כאמור כאשר ידוע למשתמש ומאושר על ידה כי החברה רשאית להעביר את החזקת וניהול המאגר למי מטעמה ו/או צד שלישי כלשהו. 
  • מאחר שהאתר פועל בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות על סודיות פרטי המשתמשים ומניעת הגעתם לגורמים זרים וכן אין באפשרותה להבטיח מפני חדירות למחשביה ו/או מפני חשיפת המידע האגור על-ידה. אם למרות אמצעי האבטחה הננקטים על-ידי המפעילה, יצליח צד שלישי כלשהו לחדור למידע הנוגע למשתמשים באתר ו/או להשתמש בו לרעה, הרי שלמשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה בנוגע לאמור.
  • פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה, מאחר וסליקת כרטיסי האשראי מתבצעת באמצעות גורם חיצוני. לאור העובדה כי מדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרות היברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למערכת המחשוב הקיימת ברשותה ו/או חשיפת מידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי כלשהוא לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה. כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון לא תהא החברה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, עקיף ו/או ישיר, שעשוי להיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע כלשהוא, שמסר המשתמש באתר, יאבד ו/או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  • בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות המשתמש (ובכלל זה פרטים אישיים), הדפים, המוצרים ו/או הפריטים ו/או המודעות ו/או התכנים שהוצגו בפני המשתמש ו/או אשר גילה בהם עניין, זמן שהיית המשתמש באתר והפעולות שבוצעו על ידו באתר, כך שהחברה רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה, בכפוף למגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין, לרבות לצורך הפקה וניתוח מידע סטטיסטי, ולמשתמש לא תהיה טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מטעמה ו/או מי מטעמם בנוגע לאמור. החברה רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאמור לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אל המשתמש אישית ו/או מאפשרים את זיהויו באופן אישי. 
  • במקרה של מכירת החברה, מניותיה או חלק מהן וכן במקרה של ביצוע רכישה, מיזוג או מכירה של חלק מהנכסים של החברה או כולם, החברה עשויה לחשוף או להעביר את כל המידע שיימסר ע"י המשתמש אל הגורם שירכוש את החברה, מניותיה או חלק מהן או לגורם שיירכש או ימוזג עם החברה.
  • החברה אחראית לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים (ככל שיהיו ברשותה), אולם היא שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לה) במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל, הפוגעים ו/או העשויים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי, המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי כלשהוא וכן בכל מחלוקת ו/או הליך משפטי.
  • עם רישומו לאתר ואישור תנאי השימוש האמורים לעיל ולהלן, מאשר המשתמש לקבל מהחברה דיוור ישיר של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות, שת"פים ועדכונים שונים בקשר עם המוצרים באתר, האתר והשירותים הניתנים במסגרתו. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד. הסכימה משתמש לקבלת דיוור, או לא הודיעה על סירובה לקבלת דיוור, רשאית היא, בכל עת, להודיע לחברה על סירובה לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בפנייה לחברה באמצעות דוא"ל, בכתובת info@zendigibags.com, או לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור. 
  • שליחת הודעות ע"י האתר בכל דרך שהיא לרבות דואר, דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (לרבות לטלפון הנייד) כחלק מתפעול האתר ו/או כחלק ממתן שירות למשתמשים האתר כגון: שליחת הודעת אימות, תזכורות לצורך השלמת הזמנה, חשבונית עסקה וכדומה אינה מהווה "מסר פרסומי". המשתמש מאשר בזאת שליחת הודעות כאמור על ידי האתר.
  • החברה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות.
 7. שונות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר ו/או לחלק ממנו, לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה או התראה מוקדמת.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להוסיף או לתקן את תנאי השימוש אלה, על ידי עדכון עמוד זה מעת לעת. כל שינוי ייכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר.
  • הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי והחוקה הישראלית בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר - תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.
  • היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

 

תקנון מבצעי חזרה ללימודים - BACK TO SCHOOL

*בהמשך לסעיף 5 בתקנון האתר, המפרט את מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקה, ובפרט סעיף 5 תת סעיף 4, מכירת בק טו סקול מוגדרת כמכירה מיוחדת ולכן אין אפשרות להחזיר את המוצרים הנרכשים במסגרתה ולקבל החזר כספי, אלא רק להחליף את המוצר במוצר שווה ערך / לקבל זיכוי לשימוש עתידי באתר בסכום השווה לערך המוצר הנרכש.  

 

תקנון מבצע יומהולדת לאשרי - 30% הנחה באמצעות הקוד OSHRI

בתוקף מיום שני 18.12.2023 8:00 עד 19.12.2023 8:00 בלבד. מוגבל עד 500 יחידות. לא ניתן לקבל החזר כספי (במקרה של החזרה - יינתן זיכוי לרכישה באתר בלבד), לא ניתן למימוש בחנות, לא ניתן למימוש על מוצרי האאוטלט

תקנון השתתפות בפעילויות מדיה חברתית

תקנון זה מחייב את כל המשתתפים בדרך כלשהי בפעילות, ועצם ההשתתפות בה מהווה הסכמה לאמור בו. אם אינכם מסכימים לאמור למטה – נא לא להשתתף בפעילות.

*מנוסח בלשון זכר אך פונה לכל המינים והמגדרים.

1. תקופת הפעילות

הפעילות תתקיים בין התאריכים המוגדרים בדף האינסטגרם של זנדיגי. משך הפעילות כפוף לשינוי, על פי שיקול דעתה הבלעדי של זנדיגי. כל הודעה על שינוי תקופת הפעילות תינתן בדף האינסטגרם הרשמי של זנדיגי, @Zendigii. כמו גם הודעה על סיום הפעילות. זנדיגי רשאית בכל עת להודיע על הפסקה הפעילות, עם או בלי בחירת זוכה, ולא תהיה כל טענה באשר להפסקת הפעילות במהלכה.

2. משתתפים בפעילות

זכאים להשתתף בפעילות כל מי שעוקב אחר דף האינסטגרם של זנדיגי והינו בגיר / קיבל מהורה או אפוטרופוס אישור להשתתף בפעילות.

זנדיגי רשאים לפסול השתתפות של כל גולש / משתמש באינסטגרם שהפרופיל שלהם חשוד כפיקטיבי, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

3. אופי הפעילות

על המשתמשים למלא אחר ההוראות המפורטות בדף האינסטגרם של זנדיגי ומתארות את אופי הפעילות, דרכי ההשתתפות והתנאים לזכייה.

בפעילויות אשר כוללות העלאת תוכן הקשור לזנדיגי באיזשהו אופן, אסורה העלאת תוכן (תמונה, סרטון, טקסט או כל תוכן אחר) אשר אינו חוקי, מעודד פעילויות שאינן חוקיות, גזעני, מסית, אלים, מפלה, יוצר תרמית או העלול לגרום נזק, טרדה, הטעייה או פגיעה אחרת בצד שלישי כלשהוא או תוכן המהווה עבירה פלילית או עוולה אזרחית;מהווה או עלול להוות לשון הרע או לפגוע במוניטין של צדדים שלישיים אחרים; עושה שימוש בלוגואים או בתכנים אחרים השייכים לגוף מסחרי אחר כלשהו;עלול להטיל אחריות משפטית כלשהי על מפעילת הפעילות, להפריע בדרך כלשהי לפעילות או לפגוע בחוויית המשתתפים בפעילות בדרך כלשהי;הוא מיני, בעל רמיזות מיניות, פורנוגרפי, מפרסם שירותי מין, בוטה או פוגעני בצורה אחרת;מפר כל זכות קניין רוחני, לרבות אך לא רק דיני זכויות יוצרים, סימני מסחר וכדומה;הוא מסחרי או פרסומי אלא כזה המתייחס למפעילת הפעילות;כולל התחזות לאדם אחר;משתתפים בה מצולמים בני פחות מ-18 שנה;אינו עולה בדרך אחרת בקנה אחד עם תנאי שימוש אלו או עם שיקול דעתה הבלעדי של מפעילת הפעילות;אינו בבעלות מלאה של מעלה התוכן וכל מי שהשתתף בו הסכים להעלאתו לפעילות.

זנדיגי שומרת לעצמה את הזכות ושיקול הדעת הבלעדי להסיר כל תמונה ו/או תוכן מהשתתפות בפעילות, מכל סיבה שהיא.

4. זוכים בפעילות

הבחירה בזוכה ו/או זוכים תתבצע על ידי זנדיגי או מי מטעמה, ולמשתתפי הפעילות לא תהיה כל טענה בעניין.

5. פרס

הפרס, כפי שיוגדר בתיאור הפעילות באינסטגרם של זנדיגי, יינתן לזוכה שנבחר ומילא את כלל תנאי הפעילות. על הזוכה למסור פרטי התקשרות מלאים לזנדיגי. ככל שתיפול טעות בפרטים אלו, או תיווצר בעיה אחרת שתקשה על הענקת הפרס, לא תהיה זו אחריותה של זנדיגי לספק את הפרס לזוכה.

6. אחריות

השתתפות בפעילות, על כל שלביה ותנאיה, היא אחריותו הבלעדית של המשתתף, ובעצם השתתפותו נוטל את האחריות לכל המתואר לעיל ובפרטי התחרות באמצעי המדיה השונים של זנדיגי, כמו גם מביע את הסכמתו המחייבת לתקנון זה.

זנדיגי ו/או מי מטעמה אינם אחראיים לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים, בין אם קשורים לאמצעי המדיה של זנדיגי ובין אם לאו. זנדיגי לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצעה שייגרמו למשתתף ו/או לצד שלישי כלשהו, מהפעילות.

מובהר כי זנדיגי לא תישא באחריות במקרה של היעדר גישה, אובדן נתונים ויצירות, כשלים טכנולוגיים ואחרים במרשתת, בקווי הטלפון או באמצעי המדיה השונים, וכל נזק אחר.

המשתתף מתחייב בזאת לפצות ולשפות את מפעילת הפעילות וכל אחד מיחידיה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (ישירה או עקיפה), לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו ו\או ייגרמו להם ואשר קשורים, במישרין או בעקיפין, לכל פעילות במסגרת הפעילות ולכל תוכן ששלח המשתתף לפעילות, וזאת מיד עם דרישתה הראשונה של זנדיגי. המשתתף מוותר בזאת באופן מוחלט, סופי ובלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כלפי מפעילת הפעילות וכל מי מטעמה, בכל הקשור במישרין או בעקיפין לפעילות ולתוצאותיה וכל שימוש אחר בתכנים או במוצרי זנדיגי. זנדיגי וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל שימוש שיעשה על ידי מי מהגולשים במדיה ברעיונות שהועלו במסגרת הפעילות והמשתתף משחרר בזאת את זנדיגי מכל אחריות לכך.