Shopping Cart
Quick view
Login
Search for products on our site
See more

תקנון ECO DENIM

תקנון אקו דנים

 • 1. הגדרות
  עורכת הפעילות: "זנדיגי" ודיזינגוף סנטר
  הפעילות: לקוחות זנדיגי ודיזינגוף סנטר מוזמנים להשתתף בפרויקט אקו-דנים, במסגרתו יימסרו הלקוחות ג'ינסים ישנים לטובת מיחדושם על ידי זנדיגי, בתמורה לקבלת 50 ש"ח הנחה לרכישת פריטי קולקציית המחדוש, תחת תנאי הפעילות.
  תקופת הפעילות: חודש פברואר 2023
 • משתתף: הפעילות פתוחה לכל לקוחות המותג ו/או דיזינגוף סנטר, מגיל 16 ומעלה. קטינים מחוייבים לוודא את הסמכתו של הורה / אפוטרופוס להשתתפותם בפעילות. 

  התמורה: שובר על סך 50 ש"ח לרכישה מפריטי קולקציית Eco-Denim מבית מותג "זנדיגי". 

  2. תקופת הפעילות

  מובהר בזאת כי המפעילות רשאיות להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות על פי שיקול דעתן הבלעדי. 

  3. השתתפות

  3.1. עורכות הפעילות שומרות לעצמן את הזכות לשנות כל הוראה מהוראות תקנון זה בכל עת ובלא צורך בהודעה על כך, מעבר לפרסום הנוסח העדכני של התקנון באתר המפעילה "זנדיגי". האחריות להכרת התקנון כפי שיהיה מעת לעת חלה על כל משתתף. 

  3.2. בכל מקרה בו משתתף אינו עומד בתנאי הפעילות, ראשיות עורכות הפעילות לבטל את השתתפותו ואת זכאותו לתמורה. משתתף בפעילות מוותר מראש על כל דרישה, טענה או תביעה כנגד עורכות הפעילות כאמור לעיל. 

  4. תנאים לקבלת התמורה:

  4.1. לקבלת התמורה, על כל משתתף למסור 3 מכנסי ג'ינס ארוכים / פריטי ג'ינס גדולים

  4.2. פריטי הג'ינס צריכים להיות מבד דנים 100% כותנה, לא גמיש, לא נמתח.

  4.3. כל פריט ג'ינס ייבדק ויאושר על ידי נציגי המפעילה "זנדיגי" .

  4.4. רק משתתף אשר יימסור 3 פריטי ג'ינס העומדים בתנאים המפורטים לעיל יקבל את שובר ההנחה.

  4.5 כל משתתף אשר שאושר יקבל שובר דיגיטאלי ע"ס 50 שח במתנה לרכישת קולקציית הגינס "אקו דנים" עם שמו המלא על השובר ויהיה זכאי למימוש בשובר 1 ברכישה אחת, למען הסר ספק, לא ניתן לממש 2 או יותר שוברים באותה רכישה. 

  4.5.1 כל משתתף זכאי לקבל שובר אחד בלבד עם שמו המלא. למען הסר ספק, לא ניתן לקבל מספר שוברים עם אותו השם המלא.

  4.5.2 כדי לקבל את השובר ואסמכתא על אישור קבלת הגינסים על המשתמש לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 0525858147 ולקבל אישור בהודעה חוזרת כי הג'ינסים התקבלו. 

  4.6. ההחלטה לאשר או לא לאשר השתתפות בפעילות נתונה בידי המפעילה "זנדיגי" בלבד. המעוניינים להשתתף בפעילות ו/או  המשתתפים בפעילות מוותרים על העלאת כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכות הפעילות ו/או ספקיהן ו/או מי מטעמן בגין פסילה בהתבסס על הקריטריונים המצוינים בתקנון זה או מכל סיבה אחרת על פי שיקול דעתן הבלעדי.

  5. מימוש השובר:

  5.1. תוקף השובר עד ה-01/08/2023 או עד גמר מלאי הקולקציה, המוקדם מביניהם. לאחר מועד זה לא יתאפשר מימוש השובר.

  5.2. השובר יישלח לכל משתתף אשר עמד בתנאים המפורטים בסעיף 4 בתקנון זה, באמצעות הודעת וואטסאפ, מטעם שירות הלקוחות של "זנדיגי".

  5.2. השובר ניתן למימוש בחנות "זנדיגי" בדיזינגוף סנטר בלבד. לא יתאפשר מימוש השובר בחנות האון-ליין.

  5.3. מימוש השובר כפוף להצגת השובר הדיגיטלי עם שם הלקוח. למען הסר ספק לא יתקבלו צילומי מסך ו/או כל גרסא אחרת של השובר, מלבד העותק המקורי באמצעי הדיגיטלי בו הוא התקבל.

  5.4. "זנדיגי" שומרת לעצמה את הזכות שלא לממש שובר במקרה של חשד להעתקה ו/או ניצול ו/או ניסיון לרמאות כלשהי. ההחלטה בעניין זה שמורה למפעילה "זנדיגי" בלבד.

  5.5. מימוש ההנחה המוענקת בשובר יתאפשר אך ורק על פריטים מקולקציית "אקו-דנים" של המפעילה "זנדיגי". "זנדיגי" שומרת לעצמה את הזכות להחליט אילו פריטים נכללים בהנחה ואילו אינם נכללים.

  English